این صفحه اسلایدر اصلی است. مورد استفاده است برای انتخابگر اسلایدر در بخش ویژه